10 - 10 - 2022

Kennelijk heerst onduidelijkheid over het onderhoud aan de watergangen en beschoeiingen in de Rietbuurt. Bewoners wenden zich tot de gemeente Waadhoeke en krijgen dan te horen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Het lijkt ons goed jullie te informeren en de verantwoordelijkheden ten aanzien van het water en de beschoeiingen op een rijtje te zetten.

In de uitgiftevoorwaarden van de gemeente Waadhoeke is het volgende vermeld over de beschoeiingen.

Artikel 3.9. Walbeschoeiingen

  1. Alle beschoeiingen van de percelen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over naar de kopers.
  2. De koper verkrijgt de beschoeiing (+ bij aangrenzende kavels deels water) in eigendom. Een en ander zoals aangegeven op de Gronduitgiftekaart (Bijlage I). In alle gevallen geldt, dat 3 meter water (gerekend vanaf de beschoeiing) onderhevig is aan de keur van het waterschap. De koper zal voor werken in het water en aan de beschoeiing (bijv. vlonders, afmeerpalen e.d.) een ontheffing van de keur moeten aanvragen.

Bovendien is vorig jaar iedere bewoner aan het water met beschoeiing door de ontwikkelaar geïnformeerd dat onderhoud voor wat betreft de beschoeiing bij hen ligt.

Het water en onderhoud is daarbij niet specifiek benoemd, maar in de leveringsakte van de kavels staat daar wel het volgende over:

De erfdienstbaarheid van doorvaart, zulks om te komen van en te gaan naar het openbare vaarwater, welk recht wordt gevestigd ten behoeve en ten laste van de tot het verkochte behorende strook water en die aan de betreffende waterpartij gelegen percelen bouwterrein in de Rietbuurt gelegen het plan Franeker Zuid, die met arcering zijn aangegeven op de aangehechte situatieschets; de erfdienstbaarheid van doorvaart wordt slechts gevestigd over een breedte van drie meter en vijftig centimeter, gerekend ter weerszijden uit het hart van de betreffende waterpartij. Het onderhoud en schoonhouden van het tot gemelde erfdienstbaarheid dienende water is ten laste van de daarvan genothebbende en gebruikmakende percelen, ieder voor een gelijk deel. De eigenaren van de genothebbende en gebruikmakende percelen zijn verplicht het water waardoor deze erfdienstbaarheid zich uitstrekt, op een minimale diepte van een meter en vijftig centimeter te houden. De eigenaren van de dienende erven zullen van hun eigendom gebruik kunnen blijven maken zoals zij dit wensen, mits het gebruik daarvan door de eigenaren van de heersende erven (en hun eventuele gezinsleden) onverminderd en ongehinderd kan blijven geschieden. In het water, waardoor gemelde erfdienstbaarheid wordt gevestigd, zullen geen obstakels, hoe dan ook genaamd, mogen worden geplaatst, welke het ongehinderd gebruik van de erfdienstbaarheid belemmeren.
Voormelde erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en de aan de gemeente, als juridisch eigenaar en Franeker Zuid, als economisch eigenaar verbleven percelen in het plangebied Franeker Zuid, kadastraal bekend gemeente Franeker, sectie …, nummer **** anderzijds. Voor zover reeds eerder percelen zijn overgedragen in het plangebied Franeker Zuid, zijn deze overeenkomstig bevoorrecht en bezwaard met voormelde erfdienstbaarheden.

Bronnen